Bedrijfsgegevens

Maatschappelijke zetel (géén winkel)
KHSW Soft BV (Moerbyte.be)
Varenstraat 9
9180 Moerbeke-Waas
BE 0892.030.311
RPR Gent

Bestuurder
Ken Huysmans

Ondersteuning

Probleem onder garantie?
Problemen onder garantie worden nog steeds door ons afgehandeld, stuur hiervoor een mailtje naar en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

DDS Computer Service
DDS Computer Service staat klaar om onze klanten verder te helpen bij problemen die niet onder garantie vallen.
Je kan Davy bereiken op het nummer 0498/43.92.85 of via email op

Ondersteuning op afstand
Moerbyte.be ondersteuning op afstandMoerbyte.be ondersteuning op afstand

Algemene voorwaarden

1. Bedenktijd voor particulieren (bij levering)
Binnen 14 dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen ontvangen werden, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat het in acht nemen van de termijn betreft, is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt voor het verstrijken van deze termijn. De producten dienen op eigen kosten aan KHSW Soft BV (Moerbyte.be) terugbezorgd worden in volledige en onbeschadigde verpakking. Er is geen verzakingsrecht op de producten die verzegeld zijn en die hun waarde verliezen bij het verbreken van dit zegel. Niet-limitatieve voorbeelden hiervan zijn harde schijven, processoren en software.

2. Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Facturen en verkoopbonnen zijn contant of op voorhand betaalbaar. Enkel na goedkeuring door KHSW Soft BV (Moerbyte.be) kan een andere betalingstermijn afgesproken worden. Tot de betaling geschiedt, blijven de goederen eigendom van KHSW Soft BV (Moerbyte.be). Laattijde betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 75,00) als schadebeding.

Artikel 2 - Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3 - In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 4 - In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden. Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 5 - Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.

3. Bestellingen
Leveringstermijn - Wij proberen steeds om bestelde artikelen zo snel mogelijk te bezorgen. Wij zijn echter afhankelijk van onze leveranciers en de fabrikanten. Voor artikelen die op de website als courant artikel staan aangeduid, heeft de consument het recht door eenvoudig verzoek de bestelling te annuleren indien de wachttermijn de 30 dagen overschrijdt. Indien bestelde goederen niet meer leverbaar zijn, behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren. Eventuele betalingen worden in beide gevallen teruggegeven.

Afbeeldingen bij producten - De afbeeldingen op onze website zijn niet bindend en dienen louter ter illustratie. Het wordt aanbevolen de website van de respectievelijke fabrikanten te bezoeken om vergissingen uit te sluiten.

Niet afgehaalde goederen - Indien bestellingen en/of herstellingen niet worden afgehaald binnen de 60 dagen volgend op de melding van beschikbaarheid, worden deze automatisch eigendom van KHSW Soft BV (Moerbyte.be) zonder dat de klant recht heeft op terugbetaling van eventuele gedane betalingen. Na deze termijn kan niet meer gegarandeerd worden dat de bestelde goederen nog beschikbaar zijn.

4. Garantievoorwaarden
Garantie - De garantie op een door ons of de fabrikant geassembleerd systeem en op onderdelen bedraagt 2 jaar voor particulieren. Voor professionele klanten zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing. Er kan geen garantie worden gegeven op verslijtbare goederen waaronder - niet limitatief - inktcartridges, toners, voedingen en batterijen. Gedurende de garantietermijn zullen wij een eventueel hardwaredefect oplossen binnen redelijke termijn. Bij bepaalde producten verzorgen de fabrikanten zelf de garantieafhandeling, de procedures hierrond kan u vinden op hun website. Ook dan staat KHSW Soft BV (Moerbyte.be) ter beschikking mocht u hierrond vragen hebben. Breng bij een defect product zeker de verkoopbon/factuur mee, en bij voorkeur ook de accessoires, handleidingen en dozen. Zonder een door KHSW Soft BV (Moerbyte.be) opgestelde verkoopbon/factuur kan de garantie niet ingegeroepen worden. Voor de producten gekenmerkt met een serienummer wordt dit nummer bijgehouden in onze databank. Daarnaast wordt het serienummer vermeld op de factuur. Bij het aanbieden van een defect product dient het serienummer op het product overeen te komen met dat op de factuur en het nummer in onze databank. Het verwijderen van het serienummer op het product doet het recht op garantie onmiddellijk vervallen. Indien een defect wordt veroorzaakt door rechstreeks of onrechtstreeks toedoen van de gebruiker, zoals (niet limitatief) door een virus, incorrect softwaregebruik, fysieke schade of oneigenlijk gebruik kan de garantieregeling niet ingeroepen worden en kunnen er werkuren worden aangerekend voor de herstelling en/of het opsporen van het probleem. In de gevallen waar niet onmiddellijk een beslissing genomen kan worden over de garantieregeling houden wij ons het recht voor zelf testen uit te voeren alvorens een beslissing te nemen. In de gevallen waar er discussie kan ontstaan rond de garantiebepaling zal de klant de beslissing van de leverancier en/of fabrikant aanvaarden. Er is geen garantie op softwarefouten, tenzij contractueel anders bepaald.

Assemblage door de klant - Indien de klant de assemblage van een onderdeel of volledig systeem voor zich neemt, kan KHSW Soft BV (Moerbyte.be) geen verantwoordelijkheid nemen voor fouten en/of defecten voortvloeiend uit de assemblage. Werkuren worden aangerekend voor de herstelling en/of het opsporen van het probleem.

Dode pixels - Bij TFT-schermen kan het in zeldzame gevallen voorkomen dat één of meerdere dode pixels worden waargenomen. De meeste fabrikanten hanteren de ISO-9241-3xx standaard. Om te weten of een dode-pixel-defect onder garantie valt, kan u steeds contact met ons opnemen. KHSW Soft BV (Moerbyte.be) biedt echter geen hogere garantie dan de fabrikant zelf.

Omruiling - Aangekochte goederen worden niet omgeruild.

5. Vertrouwelijkheid van de gegevens
KHSW Soft BV (Moerbyte.be garandeert u de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wanneer het noodzakelijk is de gegevens van de klant te kopiëren naar onze systemen (bijv. bij een backup of datarecovery) zal de data slechts bijgehouden worden gedurende de tijd nodig om de werken uit te voeren. Daarna worden deze gegevens verwijderd via standaard verwijdering van de data of formattering van de backupschijf. Enkel op speciale vraag van de klant zal het verwijderen van de gegevens op de backupschijf gebeuren via gespecialiseerde software, dit echter tegen een vooraf af te spreken vergoeding. Om toegang te krijgen tot uw systeem dient u ons de gebruikersnamen en paswoorden te bezorgen. Deze worden slechts bijgehouden tijdens de periode waarin wij deze nodig kunnen hebben. Bij een volgende herstelling zal u ons uw paswoorden opnieuw dienen op te geven.

6. Legaliteit van de software en bestanden
Wij gaan er van uit dat elk door de klant aangeleverd softwarepakket legaal werd verkregen. Mocht bij installatie blijken dat dit niet het geval is, dan zal de software niet geïnstalleerd worden en zal de klant verzocht worden zich in regel te stellen. De kosten verbonden aan de gevraagde installatie zullen in geen geval worden terugbetaald. Gezien de zeer complexe copyrightwetgeving gaan wij er eveneens van uit dat alle bestanden legaal op de computer staan van de klant. KHSW Soft BV (Moerbyte.be) ziet volledig af van enige verantwoordelijkheid voor bestanden van de klant die tijdelijk op onze systemen worden bewaard. In het extreme geval van kinderpornografie zal KHSW Soft BV (Moerbyte.be) onmiddellijk de wettelijke autoriteiten verwittigen, zonder de klant zelf op de hoogte te brengen. De PC van de klant, net als zijn contactgegevens en andere door de autoriteiten opgevraagde gegevens worden aan hen overdragen, zonder dat de klant enige vorm van schadevergoeding hiervoor kan inroepen. Alle directe en indirecte kosten die hieruit voortvloeien zullen worden doorgerekend aan de klant.

7. Dataverlies
Hoewel we steeds zullen proberen de gegevens van de klant te behouden tijdens een interventie, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor dataverlies. De klant dient een degelijke backup te hebben genomen van zijn gegevens vooraleer een systeem of onderdeel bij ons wordt binnengebracht.

8. Privacy
KHSW Soft BV (Moerbyte.be) houdt rekening met uw privacy. Niet alleen omtrent de gegevens op uw computer, maar ook omtrent uw persoonlijke gegevens. Wij houden enkel uw persoonlijke gegevens bij voor facturatie en garantie. U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens bij ons opvragen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

- Laatste aanpassing op 16/08/2020 -

Cookies

Deze website maakt gebruik van essentiële cookies om het correct functioneren te verzekeren.

Via de instellingen van uw browser kan u cookies weigeren, of verwijderen. Hieronder vindt u enkele links voor frequent gebruikte browsers met de werkwijze om dit te doen.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Edge (Chromium): https://support.microsoft.com/nl-be/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac


- Laatste aanpassing op 16/08/2020 -